தொழில்நுட்பம்

  தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன? தொழில் + நுட்பம் = தொழில்நுட்பம். தொழில் செய்திடும்பொழுது பயன்படுத்தப்படும் நுட்பம். அதென்ன நுட்பம்? நுட்பம் என்பது நுணுக்கமாகச் செய்வது என்ற பொருள்படும். ஒவ்வொரு விடயங்களிலும் நுட்பம் உண்டு. தொழில் சார்ந்து பயன்படுத்தும் நுட்பங்களை “தொழில்நுட்பம்”…

Read more »