அறிவுப்பூர்வமான ஆன்மீக அணுகுமுறை

அறிவுப்பூர்வமான பரந்த முறையியல் அணுகுமுறை கொண்ட ஒரு நுண்ஆய்வே மெய்யியல் (Philosophy) ஆகும். அதாவது, யதார்த்தத்தைப் பற்றிய விரிவான முறையியல் நுணுக்கப் பார்வையைச் செலுத்துவதே மெய்யியல் எனப்படுகின்றது. எனவே தான் மெய்யியலானது அழகியல் உட்பட விஞ்ஞானங்கள் அனைத்துக்குமான பொதுவான முறையியல் அடிப்படைகளைத்…

Read more »

அழகியல் கோட்பாடு உருவாக்கத்திற்கு பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் பங்களிப்பு

இலக்கியக் கோட்பாடுகளுள் அழகியல் என்பது தலைமையானதாகவும் முதன்மையானதாகவும் கருதப்படக்கூடியது. இந்திய இலக்கியங்களைப் பொறுத்தவரையில் அவை அழகியல் நுகர்ச்சிக்குத் தந்த இடம் பெரிது அதிலும் குறிப்பாகப் பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் அழகியலைப் பெரிதும் போற்றும் இலக்கியங்களாக மலர்ந்துள்ளன. அழகியல் உணர்வு தோன்றுவதற்கு அடிப்படைக்…

Read more »