உலகின் இரண்டாவது பெரிய பணக்கார மனிதன்

1. அவர் முதல் பங்கு (share) வாங்கியது அவரின் 11 வயதில்…. அதுவே தான் தாமதமாக வாங்கியதாக பிற்காலத்தில் அவர் தெரிவித்தார்…. 2. 14 வயதிலேயே தனது சுய சம்பாத்தியத்தில் சின்ன பண்ணை வீடு ஒன்றினை அவர் வாங்கினார்…..அப்பணம் அவர் பேப்பர்…

Read more »